Raporty

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w krajach UE - lata 2000-2010


Rozpoczęła się druga dekada XXI wieku. Ekonomiści prognozują zmianę podstawowych wskaźników makroekonomicznych w 2010 roku. Założenia wzrostu czy też spadku gospodarczego z zaciekawieniem śledzą światowi inwestorzy, chcąc jak najlepiej wykorzystać pierwsze oznaki ożywienia na rynku.

W 2009 roku wartość realnego PKB dla Unii Europejskiej zmniejszyła się o 4% w stosunku do poprzedniego roku. Zatrudnienie spadło o 2,4%. Niekorzystną zmianę zauważono również w przypadku wydajności pracy na 1 zatrudnionego, która skurczyła się o 1,3%. W tym samym czasie odnotowano niewielki wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosło realne wynagrodzenie przypadające na 1 pracownika.

W niniejszym raporcie znajdą Państwo informacje, jak zmieniły się podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2009. Analizy wybiegają w najbliższą przyszłość – czytelnik pozna prognozy Komisji Europejskiej na 2010 rok.

W publikacji uwzględniono procentową zmianę w stosunku do poprzedniego roku takich wielkości jak:
realny PKB – wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju UE w ciągu roku. Realny PKB oblicza się według realnej wartości pieniądza, tzn. uwzględniając inflację. 2000 rok został uznany za rok bazowy.
zatrudnienie – całkowite zatrudnienie w gospodarce.
wskaźnik HCPI – zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, uchodzi za najpopularniejszą miarę inflacji.
realne wynagrodzenie 1 pracownika – wynagrodzenie 1 pracownika z uwzględnieniem stopy inflacji (skorygowane delatorem konsumpcji prywatnej).

W pierwszej części publikacji dokonano analiz porównawczych wyżej wymienionych wskaźników dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jedna tabela to jeden wskaźnik, 27 krajów, 11 lat i 308 liczb. Z kolei drugą część publikacji stanowią analizy szczegółowe. Tym razem jedna tabela to jeden kraj, cztery wskaźniki, 11 lat i 44 liczby. Materiał został przygotowany w oparciu o dane Europejskiego Urzędu Statystycznego – Eurostat.