Raporty

Najważniejsze wskaźniki rynku pracy w Polsce w latach 2000-2011


Raport zawiera analizę kluczowych parametrów rynku pracy w Polsce w latach 2000-2011. Omówiono w nim takie mierniki jak: stopa bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia. Obok indeksów stricte makroekonomicznych prześledzono zmiany w kosztach pracy, jej wydajności oraz poziomie absencji chorobowej. Każdą część raportu rozpoczyna definicja danego parametru i jego znaczenie dla rynku pracy. W dalszej kolejności przedstawiona jest wartość wskaźników w analizowanym okresie. W przypadku poziomu bezrobocia, aktywności zawodowej oraz wielkości zatrudnienia analizę rozszerzono o strukturę bezrobotnych, aktywnych zawodowo oraz pracujących ze względu na wiek, wykształcenie oraz płeć.