Raporty

Mobilność przestrzenna Polaków


Głównym celem raportu jest scharakteryzowanie zjawiska mobilności przestrzennej Polaków. Niniejsza publikacja składa się z dwóch głównych części, przedstawiających zjawisko migracji wewnętrznych w Polsce jak również skalę wyjazdów za granicę kraju.

W pierwszej części przedstawiono informacje na temat przepływów ludności w Polsce w latach 2005-2006. Przeprowadzone analizy pozwalają określić te części kraju, które odznaczały się największą mobilnością przestrzenną ludności. Zaprezentowane statystyki pozwalają odpowiedzieć na pytanie, do jakich regionów i województw przyjechało najwięcej osób, a które najbardziej odczuły odpływ swoich mieszkańców.

Druga część raportu została poświęcona zagranicznym migracjom Polaków. W materiale scharakteryzowano główne kierunki migracji Polaków w latach 2006-2007. Publikacja uwzględnia informacje na temat wyjazdów do Wielkiej Brytanie, Niemiec, Irlandii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Holandii – krajów skupiających około 80% migracji z Polski. Przedstawiono profil polskiego emigranta, pod względem najważniejszych wskaźników demograficznych takich jak: płeć, wiek oraz poziom wykształcenia.