Raporty

Czas Pracy w UE - ile pracują Europejczycy?


Raport stanowi szczegółową analizę dotyczącą czasu pracy w Europie. Głównym jego celem jest wyjaśnienie dysproporcji w długości czasu pracy miedzy mieszkańcami różnych części kontynentu. W publikacji można przeczytać m.in. o tym, dlaczego czas pracy Holendrów jest o ¼ krótszy niż Greków oraz, którzy Europejczycy wypracowują najwięcej godzin nadliczbowych.

Pierwsza część raportu to szczegółowe zestawienie czasu pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej. Informuje o tym ile w 2007 roku pracowali Europejczycy, jak zmienił się ich czas pracy w stosunku do 1990 roku. Dużo uwagi zostało poświęcone ważnemu z punktu widzenia pracodawcy rozróżnieniu formalnego czasu pracy, podawanego przez przedsiębiorstwa i czasu rzeczywistego - uzupełnionego o godziny nadliczbowe. W związku z faktem, iż czas pracy wykazuje również zróżnicowanie w ramach jednego kraju, stąd też dla Polski przygotowano odrębne analizy, rozszerzone o podział regionalny.

W drugiej części raportu zamieszczono informacje, jak wiek, płeć czy sektor gospodarczy wpływają na długość tygodnia roboczego. Z jednej strony czynniki mikro, takie jak osobiste cechy pracownika, z drugiej makro - kondycja gospodarki mają kluczowe znaczenia dla długości tygodnia roboczego w przedsiębiorstwie. W niniejszej publikacji dużo uwagi poświęcono również elastycznym formom organizacji czasu pracy w krajach Unii Europejskiej. Praca w soboty, niedziele czy w nocy to elementy organizacyjne coraz częściej funkcjonujące w wielkich przedsiębiorstwach. Wśród krajów, które najczęściej stosują elastyczne formy zatrudnienia znalazły się Wielka Brytania, Szwecja i Francja. W raporcie znajdziemy informacje jak na ich tle prezentuje się Polska i kraje ościenne.